💢آگهی تجدید مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری آبدانان (فراخوان عمومی مرحله سوم) - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

📢 قابل توجه پیمانکاران👆👆👆👆👆

💢آگهی تجدید مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری آبدانان (فراخوان عمومی مرحله سوم)

▫️شهرداری آبدانان در نظر دارد پروژه های عمرانی را از طریق سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir برگزار نماید مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور وگواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

✒️روبط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان