پیرو مصوبه ۱۴۰۱/۶/۲۰شورای شهر مبنی بر تعریض خیابانان کمربندی منتهی به میدان امام حسین ع پروژه مذکور در پایان سال ۱۴۰۱ انجاموبه اتمام رسید - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیرو مصوبه ۱۴۰۱/۶/۲۰شورای شهر مبنی بر تعریض خیابانان کمربندی منتهی به میدان امام حسین ع پروژه مذکور در پایان سال ۱۴۰۱ انجاموبه اتمام رسید