آگهی مزایده کشتارگاه دام شهرداری آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان در نظر دارد طبق مصوبه  5071 مورخ 28 /12/1401 شورای اسلامی شهر آبدانان و تایید کمیسیون تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشتار گاه شهر داری را از  طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

شرایط مزایده    :

کشتارگاه شهر آبدانان  بمساحت  4509.53 متر مربع واقع در ابتدای جاده دیتارکوه

1-ساختمان مذکور  باید  مجهز  بدستگاه لاشه سوز  شود

2-  مدت واگذاری از تاریخ برنده شدن مزایده بمدت دوسال تمام تعیین می گردد

3- هزینه نگهداری و بازسازی ملک مذکور در مدت واگذاری بطور کامل بر عهده برنده مزایده است

1- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ آگهی به مدت ده روز با حضور کارشناس شهرداری از کشتارگاه  مورد نظر بازدید نمایند .

2- شرکت کنندگان در مزایده می بایست معادل ده درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به همراه داشته باشند .

3- هرگاه نفر اول برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از عقد قرارداد از واریز وجه خودداری نماید وجه واریزی وی به نفع شهرداری ضیط و برای نفر دوم و سوم به همین ترتیب عمل خواهد شد .

4- هزینه های کارشناسی و درج آگهی در جراید ، نقل و انتقالات ، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و کلیه حقوق دولتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6- کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت  روز چهارشنبه 9 مورخ 25/05/1402 در محل شهرداری آبدانان برگزار می شود.

7- جهت اطلاع از مشخصات کشتارگاه  به واحد  خدمات شهری شهرداری مراجعه نمایید.

واحد خدمات  شهرداری به شماره تلفن 09103441293آمادگی پاسخگویی به سوالات مربوطه را دارد .

 

شهرداری آبدانان