آگهی مزایده عمومی فروش زمین شهرداری آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

آگهی مزایده عمومی فروش زمین شهرداری آبدانان

🔴 شهرداری آبدانان در نظر دارد طبق مصوبه شماره 88 مورخ 1401/11/30 شورای اسلامی شهر آبدانان و تائید کمیسیون تطبیق شوراهای اسلامی تعداد 6 قطعه زمین خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

1 – قطعه شماره A46 زمین مسکونی به مساحت 254 متر مربع از قطعات تفکیکی خانواده حسینی واقع در جنب میدان شهید جرایه

2 – قطعه شمارهA47 زمین مسکونی به مساحت 198 متر مربع از قطعات تفکیکی خانواده حسینی واقع در جنب میدان شهید جرایه

3 – قطعه شمارهA56زمین مسکونی به مساحت 186 متر مربع از قطعات تفکیکی خانواده حسینی واقع در جنب میدان شهید جرایه

4 – قطعه شمارهA2 زمین مسکونی به مساحت 181 متر مربع از قطعات تفکیکی خانواده نوراله صید میرزائی واقع در شهرک پونه

5- قطعه شماره A12 زمین مسکونی 267/63 متر مربع از قطعات تفکیکی خانواده نوراله صید میرزائی واقع در شهرک پونه

6- قطعه شماره A 10 زمین مسکونی به مساحت 255/51 از قطعات تفکیکی خانوده نور آله صید میرزائی واقع در شهرک پونه

💥شرایط مزایده:
1 – متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ آگهی به مدت 10 روز با حضور کارشناس شهرداری از املاک مورد نظر بازدید نمایند

2 – شرکت کنندگان در مزایده می بایست معادل ده درصد قیمت پیشنهادی برای هر قطعه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به همراه داشته باشند

3-هرگاه نفر اول برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از عقد قراداد از واریز وجه خود داری نماید وجه واریزی وی به نفع شهرداری ضبط وبرای نفر دوم و سوم به همین ترتیب عمل خواهد شد
4- به پیشنهادات فاقد سپزده در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد

5-هزینه های کارشناسی و درج آگهی در جراید ،نقل وانتقالات، مالیات ومالیات بر ارزش افزوده و کلیه حقوق دولتی برعهده برنده مزایده خواهد بود

6- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

7- کمسیون معاملات شهرداری راس ساعت 12 مورخ 1401/12/13 در محل شهرداری برگزار می شود

8- جهت اطلاع از مشخصات فطعات به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید

💢واحد فنی شهرداری به شماره تلفن 08433625960 آمادگی پاسخ گوئی به سوالات مربوط را دارد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان