شهرداری آبدانان

💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان

💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

خروج از نسخه موبایل