شهرداری آبدانان

💢ایجاد حوضچه جهت شروع آبیاری پارک شهر و استفاده از آب رودخانه جهت شست و شوی جداول شهر

💢ایجاد حوضچه جهت شروع آبیاری پارک شهر و استفاده از آب رودخانه جهت شست و شوی جداول شهر

خروج از نسخه موبایل